باد و طوفان شدید در مکه و صحرای عرفات +فیلم

شب گذشته باد و طوفان و باران شدیدی مکه و صحرای عرفات را دربرگرفت که موجب آشفتگی در بین مردم شد .