ایجاد ٨٠٠هزار شغل دستاورد دولت تدبیر و امید/ ایران در حوزه کارافرینى رشد چشمگیرى داشته است

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى با اشاره به اهمیت مسئله کارآفرینى در کشور گفت: افزایش کسب و کار تا ٨٠٠هزار شغل از دستاوردهاى دولت تدبیر و امید است.