در این ویدیو تمسخر پیکان و خودرو سازی ایران در برنامه معروف آمریکایی را ببینید.