نماینده اصفهان خواستار تحقیق و تفحص از مجلس شد

نماینده اصفهان در مجلس با تاکید بر اینکه تحقیق و تفحص از مجلس خوب است، خواستار تحقیق و تفحص از قوه مقننه شد.