تخلیه مواد آلاینده در خاک بدون رعایت ضوابط محیط زیستی ممنوع شد

نمایندگان مجلس تخلیه مواد آلاینده مایع و جامع در خاک را بدون رعایت مقررات محیط زیستی ممنوع کردند.