نایب رئیس مجلس تاکید کرد که پیشرفت در دستاوردهای دفاعی کشور خواب تجاوز دشمنان به این کشور را آشفته کرده و آنها دیگر نمی توانند به همین راحتی طمع تجاوز به این کشور داشته باشند.