ساعت 13:33 دقیقه امروز یکشنبه یک دستگاه پراید به هنگام حرکت در محله مهرآباد تهران آتش گرفت و جزغاله شد.