رئیس سازمان امور عشایر ایران گفت: برای اولین بار ۶۴ میلیارد تومان اعتبار از محل درآمد مالیات بر ارزش افزوده به عشایر اختصاص یافته است.