واکنش‌های مسأله دار سینماگران به سخنان یک نماینده مجلس

سخنان غیرکارشناسی آقای پژمانفر درباره سینمای ایران، آثارسینمایی گونه مقاومت و فیلمک‌های شبه کمدی روی پرده باواکنش‌هایی روبرو شده است. واکنش‌هایی مسأله دار که لازم است، درخصوص آن‌ها نکاتی یاد آوری شود.

از آنجاکه سخنان آقای پژمانفر فاقد نگاه، دانش و تخصص سینمایی است، چندان قابلیت نقد را ندارد، ولی چون اظهارنظر یک نماینده مجلس و درواقع مردم است، بد نیست واکنشها با درایت بیشتر و لحاظ واقعیت‌های سینما، نه صرفاً منافع شخصی و بدون جبهه گیری همراه باشد.درمیان این واکنش‌ها، واکنش دوتن از نقش داران حوزه‌های مختلف سینما، جای مکث دارد.

پارادوکس‌های سینمای نجیب

آقای سیدضیا‌هاشمی، در مقام یک سینماگر با تکیه بر عنوان “سینمای نجیب ایران” از سینمای موجود دفاع کرده است و آقای ابراهیم داروغه زاده، در قالب عضو سازمان اشتباهی سینمایی و اعطاکننده مجوز اکران به فیلمک‌های بی مسمای به ظاهر کمدی، درقبال حرف‌های آقای پژمانفر، از او توضیح خواسته است.

با آنکه غیرکارشناسی بودن نظرات عضو کمیسون فرهنگی مجلس، برای اهل تخصص مسجل است، اما انتقادهای او به عنوان یک مخاطب سینماکه نماینده هم است-در صورت تماشای آن فیلمپاره‌ها- از فیلمک‌های نازل، بازاری و سخیف به اصطلاح کمدی ، بجا و قابل توجه است. از آن سو، نجیب خواندن سینمای کشور، در حالی که انواع آلودگی‌ها، بیماری‌ها و انحراف‌ها و کجروی‌ها و غارت بیت المال در پوشش برگزاری محافل و دورهمی‌های موسوم به ملی و جهانی، موجودیت و اعتبار فرهنگ و هنر و سینمای ایران را خدشه دار کرده، ناپذیرفتنی است.

دفاع آقای‌هاشمی‌به دلیل نقش و جایگاه او در این سینما طبیعی است، چرا که در همین سینما کار و ارتزاق می‌کند. از آن طبیعی تر واکنش آقای داروغه زاده است که می‌خواهد از موقعیت و عملکردخود رفقا، رؤسا و همکارانش دفاع کند. در اینکه در سینمای ایران، فیلم‌های نجیب و سینماگران و مدیران نجیب هم داریم، شکی نیست، ولی این به معنای نجیب بودن کلیت و موجودیت سینمایی که اسیر چنگ نامدیران، سوداگران، مافیا، پولشویان و…در معرض فروپاشی است، نیست.

واقعیت اینکه، در واکنش‌های افراد یاد شده، دفاع از منافع و موقعیت شخصی و گروهی به جای توجه به منافع سینما و اهالی سینما و واقع گویی،سهم اصلی را دارد! در خصوصبد، نازل، سخیف و مبتذل بودن تعداد زیادی از فیلمک‌های به ظاهرکمدی که هیچ گونه تناسب مضمونی و محتوایی و ساختاری و ژانری با سینمای کمدی ندارند؛ و با هدف تسخیرگیشه، فرهنگ جامعه و خانواده‌ها رابه سخره گرفته اند، سخن بسیار است. چنانچه آقایان مایل هستند، در ارتباط با این تولیدات کاسبکارانه، نشست رسانه ای بگذارند تاکارشناسان و منتقدان مستقل، منصفانه به نقد آن‌هابپردازند و سره از ناسره بازشناخته شود!

نوشته واکنش‌های مسأله دار سینماگران به سخنان یک نماینده مجلس اولین بار در سرزمین هنر. پدیدار شد.