در دو ساعت ابتدایی شاخص کل با صعود بیش از 400 واحدی به لطف گروه‌های کوچکتر بازار به ثبت رسیده است. این در حالی است که دراین رشد، جای نمادهای گروه فلزی-معدنی و نفتی خالی است.