تیر ماه امسال تولید انواع اتوبوس به طور میانگین ۵۴.۱ درصد کاهش یافت.